Doorgeefcolumn

Recht op de stad? Alleen samen met de bewoners

Met deze keer:

Hedy van den Berk

Bestuursvoorzitter Havensteder

Eind september was ik deelnemer bij het Stadsgesprek Zeggenschap georganiseerd door Recht op de Stad. Op deze avond kregen bestuurders van Rotterdamse woningcorporaties en het gemeentebestuur het pleidooi ”Bewoners hebben wat te zeggen” aangeboden.

Het manifest is het resultaat van een samenwerking tussen bewoners en betrokken professionals en bevat zes heldere, simpele adviezen hoe we in de stedelijke context de invloed van bewoners kunnen en moeten betrekken. De adviezen zijn tot stand gekomen na uitgebreide bestudering en evaluatie van vijf ‘casussen’ in Rotterdamse oude stadswijken.

Zeggenschap opnieuw op de agenda en stadsvernieuwing in een nieuw jasje gegoten. Het is nodig. In de grote opgaven waar we voor gesteld staan: verduurzaming, verbetering, nieuwbouw, herstel.

De ruimtelijk-fysieke opgave is ook een sociaalecologische opgave. De vernieuwing van woningen en de openbare ruimte zal een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van energiearmoede en de effecten van klimaatverandering. De groeiende sociale diversiteit van wijken vraagt om meer aandacht voor ondersteuningsplekken en ontmoetingsruimten.

Bewoners vragen – terecht – om zeggenschap omdat het om hun leefomgeving gaat. En omdat ze wat te bieden hebben: wijsheid en kennis, ervaring en ideeën. En vanuit die noodzaak, die behoefte, volgen de ingrediënten voor de receptuur stadsvernieuwing 2.0. Stuk voor stuk vanzelfsprekendheden die in de gebiedsontwikkeling een plek behoren te hebben.

Als bestuursvoorzitter van Havensteder, als inwoner van deze stad, als betrokken professional en burger kan ik niet anders doen dat dit manifest omarmen en de initiatiefnemers van Recht op de Stad complimenteren en bedanken. Er is veel gebeurd, veel geleerd en gelukkig hebben we inmiddels ook mooie en positieve voorbeelden. Er verandert iets in onze stad en in onze aanpak. Het lukt alleen als we het samen voor elkaar krijgen.